Our company commitment & value ការប្ដេជ្ញាចិត្ត និងគុណតំលៃរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ


“We are focusing on the details. We are taking responsibility. We are specialized in wood floors. And our brand you can trust.”

In Holzer Design has been developed knowledgeable and skilled teams to provide the highest standards of service, quality and installation. One example is the fact that Holzer Design is the first company to give six (6) months installation warranty and Holzer Floor covers up to nine (9) warranties. 

"យើងខ្ញុំផ្ដោតលើចំណុចលម្អិត។ យើងខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។ យើងខ្ញុំមានជំនាញច្បាស់លាស់លើការងារការ៉ូឈើ ហើយម៉ាកយីហោរបស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាន។"

ក្រុមហ៊ុន Holzer Design បានយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតក្រុមការងារដែលមានចំណេះដឹង និងជំនាញដើម្បីផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្ម គុណភាព និងការតំឡើងប្រកបដោយស្តង់ដារខ្ពស់ ។ ឧទាហរណ៏ ជាក់ស្ដែងមួយគឺ Holzer Design ជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលបានផ្ដល់ជូន ការធានាទៅលើការងារ តំឡើងរយះពេល ៦ ខែ ហើយ Holzer Floor មានការធានារហូតដល់ទៅ ៩ ចំនុច។


Warranty ការធានា


Good products require also exceptional technical installation and service, especially wood flooring. We want our customers to be absolutely satisfied with both the product and the installation. Holzer Design pays attention to all the detail to ensure customers are getting the best of everything. Choose to install our wood floor has come with all warranties as followed:

ផលិតផលដ៏ល្អ ក៏ទាមទារឱ្យមានបច្ចេកទេសក្នុងការដំឡើង និងការផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ពិសេសផងដែរ ជាពិសេស គឺផលិតផលការ៉ូឈើតែម្ដង។ យើងចង់ឱ្យអតិថិជនរបស់យើងពេញចិត្តទាំងស្រុងទាំងទៅលើផលិតផល និងសេវាកម្មដំឡើងរបស់យើង។ ក្រុមហ៊ុន Holzer Design ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើចំណុចលម្អិតៗទាំងអស់នៅក្នុងការងាររបស់យើងដើម្បីធានាថា អតិថិជនរបស់យើងនឹងទទួលបានទាំងផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់គួរជាទីពេញចិត្តបំផុត។ ជាមួយនឹងការជ្រើសរើសការ៉ូឈើរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការធានាទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖

All ours installation has 6 months warranty គ្រប់សេវាកម្មដំឡើងការ៉ូរបស់យើងខ្ញុំមានការធានារយៈពេល 6 ខែ

Holzer Floor has been installed more than 100 sites in Cambodia and after few years of experience, Holzer Design is the first company to give 6 months installation warranty and it covers “no warp up, no open gap and any bad installation caused by our work.”

ផលិតផលការ៉ូឈើ Holzer Floor ត្រូវបានដំឡើងនៅតាមទីតាំងជាង 100 កន្លែងក្នុងប្រទេស
កម្ពុជារួចមកហើយ ហើយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ Holzer Design គឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់ដែលផ្ដល់ការធានាលើសេវាកម្មដំឡើងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ 6 ខែ ទៅលើ “ការរបើក ចំហមុខតំណ និងចំណុចខ្វះខាតណាមួយក្នុងការដំឡើង ដែលបណ្ដាលមកពីក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ”​។

All ours installation has NO small piece and ALL strict រាល់ការតំឡើងការ៉ូឈើទាំងអស់របស់យើងខ្ញុំ មិនមានតំណតូច​ ឬ ចំណិតតូច និងត្រង់ជួរល្អ

When we choose a wood floor has to focus on the installation quality. After many experiences of installation, all our sites are properly calculated and installed by Holzer Team (the picture above was installed by charge per square meter [outsource] installers from a reputable brand).

នៅពេលជ្រើសរើសផលិតផលការ៉ូឈើ លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដោតលើគុណភាពនៃការដំឡើងផងដែរ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការដំឡើងការ៉ូអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ រាល់ទីតាំងដែលត្រូវដំឡើងទាំងអស់ត្រូវបានគណនា និងដំឡើងដោយក្រុមការងារ Holzer ដ៏ស្ទាត់ជំនាញបំផុតរបស់យើង (រូបភាពខាងក្រោម គឺជាការដំឡើងដោយជាងគិតថ្លៃតាមចំនួន
ការ៉េ [ជាងខាងក្រៅ] មកពីក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយ។​

All ours installation has continued texture patterns (subjective) រាល់ការដំឡើងរបស់យើងខ្ញុំមានការជ្រើសរើសក្រឡា/សាច់ផ្ទៃការ៉ូបន្តគ្នា/ស៊ីគ្នាពីមួយសន្លឹក​ទៅ​មួយសន្លឹក​ (ទៅតាមប្រភេទការ៉ូ)

Holzer Design always finds a way to improve our installation and services. One of the ways for installation is to choose the right pattern to match with each other floors and it looks great on the wood floor. Because it has properly arranged and installed.

ក្រុមហ៊ុន Holzer Design តែងតែព្យាយាមរិះរកបច្ចេកទេសកែលម្អបន្ថែមលើការងារដំឡើងការ៉ូ និងសេវាកម្មរបស់យើងឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ។ បច្ចេកទេសមួយក្នុងការដំឡើងរបស់យើងគឺការជ្រើសរើសសាច់ការ៉ូដែលស៊ីគ្នាពីមួយសន្លឹក​ទៅ​មួយសន្លឹក ដែលធ្វើឱ្យការ៉ូឈើទាំងនោះមានភាពស្រស់ស្អាតតាមរយៈការរៀបចំ និងការដំឡើងស្របតាមបច្ចេកទេសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់យើង។

All ours wood floor has NO open gap warranty ការ៉ូឈើរបស់យើងខ្ញុំមានការធានាទៅលើការមិនចំហមុខតំណ

The most common problem of a wood floor is an opening gap (as pictured above) after installation and Holzer Floor has NO open gap in our installation warranty.

បញ្ហាដែលច្រើនកើតឡើងទៅលើការ៉ូឈើក្រោយពេលដំឡើង គឺការចំហមុខតំណ (ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូបភាព) ចំណែកឯផលិតផលការ៉ូឈើ Holzer Floor វិញគឺផ្តល់ការធានាទៅលើ ការមិនចំហមុខតំណ។

All ours wood floor has NO buckling warranty ការ៉ូឈើរបស់យើងខ្ញុំ ផ្តល់ការធានាទៅលើការរបើក ហើប​ ឬផុសឡើង

A wood floor becomes uneven because of warp up (as shown picture above). The reason why is either installation or the quality of the wood floor. When a customer chooses a Holzer Floor, we want our customers to be satisfied with both the product and the installation. Thus we are the 1st company only offer a NO buckling warranty in the market.

ការ៉ូឈើនឹងមិនស្មើគ្នាល្អឡើយដោយសារតែមានការហើបឡើង (ដូចមានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម)។ បញ្ហានេះ អាចបណ្ដាលមកពីការដំឡើង ឬគុណភាពរបស់ការ៉ូ​។ នៅពេលអតិថិជន​ជ្រើសរើសផលិតផលការ៉ូឈើ Holzer Floor យើងចង់ឱ្យអតិថិជនមានការពេញចិត្តទាំងគុណភាពដំឡើង និងផលិត​ផល។ ដូច្នេះ យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេនៅលើទីផ្សារដែលផ្ដល់ការធានា ទៅលើការរបើក ហើប ឬផុសឡើងរបស់ការ៉ូឈើ។

All ours wood floor has 3-5 years warranty on the product ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការធានារយៈពេលពី 3 – 5 ឆ្នាំចំពោះផលិតផលការ៉ូឈើ

When a wood floor has properly installed, maintained and cared. It could have lasted for years. Basically, the warranty here is fading, stain and scratch. However, Holzer Floor has covered more than those 3 warranties.

នៅពេលដែលការ៉ូឈើត្រូវបានដំឡើង ថែរក្សា និងថែទាំបានត្រឹមត្រូវ ការ៉ូឈើនោះគឺអាចប្រើប្រាស់បានរាប់ឆ្នាំឯណោះ។ ជាទូទៅ ការធានាលើផលិតផលមានដូចជា ការហើរពណ៌/ស្លក​ពណ៌ ការដាមប្រឡាក់ និងការឆ្កូត ប៉ុន្តែផលិតផលការ៉ូឈើ Holzer Floor មានការធានាជាច្រើនផ្សេង ទៀតក្រៅពីការធានាទាំងបីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ នេះ។

All ours skirting and accessory have 12 months warranty ជើងជញ្ជាំង និងបរិក្ខារភ្ជាប់ផ្សេងៗ មានការធានារយៈពេល 12 ខែ

Ours skirting and accessory are waterproof and it originally comes with 12 months on product performance warranty.

ជើងជញ្ជាំង និងគ្រឿងបង្គុំរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ គឺមិនជ្រាបទឹក ព្រមទាំងផ្ដល់ជូនការធានាលើ​គុណភាពផលិតផលរហូតដល់ទៅរយៈពេល 12 ខែផងដែរ។

All ours skirting installation has 6 months NO buckling warranty ផ្ដល់ជូនការធានារយៈពេល 6​ ខែទៅលើបច្ចេកទេសដំឡើងជើងជញ្ជាំង ដោយធានាទៅលើការ​មិនរបើកជើងជញ្ជាំងចេញពីជញ្ជាំង

We want to ensure all our skirting installation is satisfied. All ours skirting installation has 6 months NO buckling warranty, which is caused by our work.

យើងខ្ញុំ ធានាថា រាល់ការដំឡើងជើងជញ្ជាំងរបស់យើងនឹងធ្វើឱ្យអតិថិជនពេញចិត្តជាក់ជាមិនខាន។ រាល់ការដំឡើងជើងជញ្ជាំងរបស់យើងគឺមានការធានារយៈពេល 6 ខែ ទៅលើការមិនរបើកជើងជញ្ជាំងចេញពី ជញ្ជាំងដែលបណ្តាលមកពីបច្ចេកទេសដំឡើងរបស់យើងខ្ញុំ។

100% even guaranteed ផ្ដល់ជូនការធានា ១០០% ទៅលើការងារធ្វើផ្ទៃសុីម៉ង់អោយរាបស្មើ

Choose to install Holzer Floor, we do 100% even guaranteed work for cement floor leveling. And we are responsible to make sure the cement floor is even before install our wood floor. All-in-one stop solutions for you.

ជ្រើសរើសតំឡើងការ៉ូឈើរបស់ Holzer Floor យើងខ្ញុំធ្វើការងាររៀបចំផ្ទៃសុីម៉ង់ដោយផ្ដល់ជូនការធានាស្មើ ១០០% ។ ហើយយើងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទៅលើការធ្វើអោយប្រាកដថាផ្ទៃសុីម៉ង់ស្មើល្អ មុនពេលតំឡើងការ៉ូឈើ។ ផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងដល់លោកអ្នក ។

Project គំរោង


Testimonial ទីបន្ទាល់


CUSTOMER អតិថិជន

What people are saying អ្វីដែលអតិថិជនកំពុងនិយាយ

Customer's feedback is a motivational for us to work hard everyday. There is not short cut to be succeed. Over past 6 years, we got many challenges and make us stronger today. Thank you to our valuable customers for continuously supporting us!

មតិយោបល់របស់អតិថិជនគឺជា ការលើកទឹកចិត្តសំរាប់យើងខ្ញុំក្នុងការប្រឹងប្រែងធ្វើការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ មិនមានផ្លូវកាត់ណាមួយឡើយក្នុងការទទួលបានជោគជ័យ ។ ក្នុងរយះពេល ៦ ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងខ្ញុំមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលធ្វើអោយយើងខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំដល់សព្វថ្ងៃ ។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំជានិច្ច ។

HOUSE OWNER

Alex Ruiz

"I was impressed. The result were perfect. 6 months later, the floor has performed as promised. No gap, no scratches, no damage". 

"ខ្ញុំមានអារម្មណ៏ពេញចិត្ត។លទ្ធផលពិតជាល្អណាស់ ។ ដូចដែលបានសន្យា ៦ ខែក្រោយការតំឡើង ការ៉ូឈើ មិនចំហរមុខតំណរ មិនឆ្កូត និងមិនខូច" ។

PROJECT MANAGER

Mr. Lim Chai Kuang

"Our chairman office was installed Holzer Floor and it has finished to our satisfaction in terms of quality, workmanship and time". 

"ការិយារបស់ប្រធានយើង បានធ្វើការតំឡើងការ៉ូឈើរបស់ក្រុមហ៊ុន Holzer Floor ហើយបានបញ្ចប់ការងារប្រកបដោយគុណភាពការងារ និងពេលវេលាគួរជាទីពេញចិត្ត" ។

Appointment for viewing our completed projects សំរាប់ការធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីចុះទស្សនកិច្ចគំរោងទាំងឡាយដែលបានបញ្ចប់

Fill in all the details below for an appointment to view our completed project in Phnom Penh, Cambodia.  

សូមបំពេញពត៌មានលំអិតខាងក្រោម សំរាប់ការធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទស្សនាគំរោងដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ។

.